ELEKTRONISKO PLASTIKĀTA DĀVANU KARŠU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

Elektroniskās dāvanu kartes (turpmāk tekstā- dāvanu karte) ir SIA “BEAUTY” izdots bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis, ko tās lietotājs elektroniskās dāvanu kartes derīguma termiņa laikā var izmantot samaksai par precēm un pakalpojumiem “BABOR Beauty Spa”, Rīgā, Ģertrūdes ielā 9.
Dāvanu kartes var tikt izmantotas vairākkārtīgi, līdz ir iztērēta visa dāvanu kartes nominālvērtība.
Klientiem ir pieejamas dāvanu kartes – ar nominālvērtību no EUR 50.00 līdz EUR 200.00.
Šie dāvanu karšu lietotāju noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka SIA “BEAUTY” izdoto dāvanu karšu izdošanas, aprites un izmantošanas noteikumus un kārtību un ir saistoši visiem iepriekš minēto dāvanu karšu pircējiem, lietotājiem, izplatītājiem un tirgotājiem.

1.Noteikumos izmantotie termini

Derīguma termiņš ir pēdējā diena (to ieskaitot), līdz kurai dāvanu karte var tikt izmantota samaksai par pirkumu pie tirgotāja. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 6 mēneši no dāvanu kartes pirkšanas dienas.
Dāvanu karte ir SIA “BEAUTY” izdota vairākkārtīgi izmantojama elektroniskās naudas norēķinu karte, kurai ir individuāls dāvanu kartes numurs un kas ir paredzēta pirkumu apmaksai pie tirgotāja dāvanu kartes nominālvērtības apmērā.

Dāvanu kartes atlikums ir elektroniskās naudas atlikums dāvanu kartē, t.i. dāvanu kartes nominālvērtības daļa, kas attiecīgajā laikā vēl nav izlietota pirkumiem.
Dāvanu kartes nominālvērtība ir naudas summa, kuru pircējs ir iemaksājis emitentam vai izplatītājam apmaiņā pret tādas pašas summas dāvanu karti. Dāvanu kartes summa atbilst dāvanu kartes atlikumam.
Dāvanu karšu sistēma ir emitenta izlaisto dāvanu karšu datu bāze, kurā tiek fiksēti dati par izlaistajām dāvanu kartēm, dāvanu karšu atlikumiem un darījumiem, kas veikti ar dāvanu kartēm, un programmatūra, kas atbilstoši tajā iestrādātajiem parametriem pārbauda dāvanu karšu īstumu un derīgumu, pārliecinās par dāvanu karšu atlikumu, veic pirkuma autorizāciju un izpilda citas tai noteiktas funkcijas.
Dāvanu karšu sistēmas uzturētājs ir persona, kas emitenta uzdevumā veic dāvanu karšu sistēmas uzturēšanu un apkalpošanu un dāvanu karšu norēķinu apstrādi.
Elektronisko norēķinu ierīce ir POS termināls – elektroniska ierīce dāvanu karšu pieņemšanai un uzlādei, ar kuras palīdzību nolasa informāciju no dāvanu kartes magnētiskā celiņa un kas izsūta un saņem informāciju no autorizācijas sistēmas.
Emitents ir SIA “BEAUTY”, reģistrēta Latvijas Komercreģistrā ar numuru 40103687169, juridiskā adrese Rīgā, Ormaņu ielā 26, k-2/8, LV-1002.
Lietotājs ir persona, kas izmanto dāvanu karti.
Pircējs ir persona, kas iegādājas vai pasūta dāvanu karti no emitenta vai izplatītāja.
Pirkuma autorizācija ir elektronisks datu apmaiņas process, kas sastāv no pirkuma autorizācijas pieprasījuma un pirkuma autorizācijas atbildes ziņojumiem.
Pirkums ir preces vai pakalpojuma pirkums pie tirgotāja, kas pilnībā vai daļēji tiek apmaksāts ar dāvanu kartes atlikumu.
Tirgotājs ir juridiska persona, kas vienojusies ar emitentu par dāvanu karšu pieņemšanu samaksai par tās tirgotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem.
Pretenzija ir pircēja vai lietotāja rakstiski iesniegta sūdzība emitentam vai izplatītājam par dāvanu kartes funkcionalitāti, pakalpojumu cenrāža pielietošanu, tās veiktajiem darījumiem, nominālvērtību vai atlikumu un citiem ar dāvanu karti saistītajiem jautājumiem.
Uzraudzības un kontroles iestādes ir patērētāju tiesību aizsardzības iestādes, finanšu un kapitāla tirgus regulējošas vai uzraugošas iestādes, nodokļu kontroles un uzraudzības iestādes, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kontroles iestādes vai citas emitenta darbību uzraugošas vai kontrolējošas valsts pārvaldes institūcijas.

2.Dāvanu karšu veidi

2.1. Dāvanu karšu dizains un nominālvērtība.
2.1.1. Emitents izlaiž viena veida dāvanu kartes.
2.1.2. Dāvanu karte, kurai pircējs brīvi pats nosaka vēlamo nominālvērtību robežās no EUR 50.00 līdz EUR 200.00. Dāvanu kartes ar nominālvērtību, kas ir mazāka par EUR 50.00 netiek izlaistas. Dāvanu kartes ar nominālvērtību, kas pārsniedz EUR 200.00, sagatavo vairākās dāvanu kartēs. pircējam ir iespēja pasūtīt dāvanu karti ar piegādi vai bez piegādes, iepriekš norādītajā adresē.
2.1.3.Dāvanu kartes atlikumu un derīguma termiņu var pārbaudīt tirgotāja tīmekļa vietnē: http://baborbeautyspa.lv/davanu-karte/
2.1.4. Dāvanu kartes tiek izdotas, nenorādot uz dāvanu kartes ne pircēja, ne lietotāja vārdus.
2.1.5. Dāvanu karšu dizainu, t.sk visu informāciju, kas norādāma uz dāvanu kartes, nosaka emitents.

3.Dāvanu karšu iegāde

3.1. Kartes var iegādāties “BABOR Beauty Spa”.
3.2. Kartes iegādes brīdī Pircējam ir jāveic kartes nominālvērtības iemaksa pilnā apmērā. Iemaksa veicama skaidrā naudā vai ar maksājuma karti, kura tiek apkalpota Tirgotāja salonveikalā “BABOR Beauty Spa”. Samaksu par Karti nav iespējams veikt ar citām Dāvanu kartēm vai čekiem vai tml.
3.3. Kartes nominālvērtību izvēlas Pircējs tās iegādes brīdī. kartes nominālvērtība var būt jebkura summa starp EUR 50.00 un EUR 200.00
3.4. Pēc kartes nominālvērtības samaksas karte tiek aktivizēta. Pircējam tiek izsniegta karte. Kopā ar Karti Pircējam tiek izsniegts kases iemaksas čeks atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai kārtībai.
3.5. Nekavējoties pēc kartes saņemšanas Pircējam ir jāpārbauda uz kartes un kases iemaksas čekā uzrādītā nominālvērtība un vai karte nav bojāta. Ja Pircējs konstatē neatbilstības, viņam par nekavējoties jāziņo personai, kas izsniegusi Pircējam Karti.
3.6. Pircējam ir obligāti jāsaglabā darījumu apliecinošs kases čeks, kas ir vienīgais pierādījums par Dāvanu kartes iegādi.
3.7. Pēc dāvanu kartes izsniegšanas pircējam dāvanu kartes nominālvērtība vairs nav maināma.
3.8. Dāvanu kartes atlikums nevar tikt atjaunots vai papildināts ar jaunām iemaksām un pēc tā izlietošanas dāvanu karte ir uzskatāma par nederīga un dzēstu.
3.9. Kartes iegāde apliecina, ka Pircējs ar konkludentām darbībām ir noslēdzis Dāvanu kartes līgumu ar emitentu, kuru pārstāv emitents/vai Tirgotājs, kas pieņēma Pircēja pieteikumu Dāvanu kartes iegādei. Ar Dāvanu kartes iegādes brīdi Pircējam kļūst saistoši šie Noteikumi un pakalpojumu cenrāži. kartes iegāde apliecina, ka Pircējs ir iepazinies ar šiem Noteikumiem.

4.Dāvanu karšu nodošana trešajām personām

4.1. Gan pircējs, gan lietotāji ir tiesīgi brīvi nodot dāvanu kartes tālāk citiem lietotājiem. Dāvanu kartes fiziska nodošana citai personai vienlaikus ietver arī visu ar dāvanu karti saistīto tiesību un pienākumu nodošanu šai personai.
4.2. Dāvanu karšu nodošana lietotājam nav saistīta un nav atkarīga ne no kādām formalitātēm vai paziņošanas pienākumu emitentam vai izplatītājam.
4.3. Par dāvanu kartes patieso un vienīgo tiesīgo lietotāju un īpašnieku tiek atzīta tā persona, kuras rīcība dāvanu karte faktiski atrodas
4.4. Lietotājs iegūst visas ar dāvanu karti saistītās tiesības un pienākumus ar brīdi, kad tas saņem dāvanu karti un uzsākt to lietot, t.i. izmantot jebkādas šajos Noteikumos paredzētas dāvanu kartes lietotāja tiesības.

5.Pirkumi ar dāvanu kartēm

5.1. Personas, kas var veikt pirkumus ar dāvanu karti:
5.1.1. Dāvanu karti samaksai par pirkumiem var izlietot jebkura persona, kuras rīcībā dāvanu karte atrodas.
5.1.2. Ne tirgotājiem, kas pieņem dāvanu kartes pirkumu apmaksai, ne emitentam, ne izplatītājiem nav pienākuma pārbaudīt, vai lietotājs ir patiesais un tiesīgais dāvanu kartes lietotājs un kā lietotājs ir ieguvis dāvanu karti, un vai lietotājam ir tiesisks pamats lietot viņa turējumā esošo dāvanu karti.
5.2. Dāvanu kartes var tikt izmantotas samaksai par preci vai pakalpojumu jebkurā no emitenta vai izplatītāja norādītajām vietām.
5.3. Pirkumu samaksa ar dāvanu karti.
5.3.1. Lietotājs dāvanu karti var izlietot neierobežotam skaitam pirkumu, kamēr vien pirkumu kopējā summa, kas samaksāta ar dāvanu karti, nepārsniedz dāvanu kartes nominālvērtību, vai nav notecējis tās derīguma termiņš
5.3.2. Tirgotājam nav tiesību atteikties pieņemt derīgu dāvanu karti samaksai par pirkumu, kas veikts pie tirgotāja, izņemot, ja attiecīgais darījums atbilst emitenta noteiktajām aizdomīga finanšu darījuma pazīmēm vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām neparasta darījuma pazīmēm, vai nestrādā tirgotāja elektronisko norēķinu ierīce, vai ja tirgotājam iesniegtā dāvanu karte ir atzīstama par nederīgu.
5.3.3. Ja dāvanu kartes atlikums nav pietiekams, lai veiktu samaksu par pirkumu, tirgotājam ir pienākums pieņemt dāvanu karti samaksai par pirkumu, ja iztrūkstošo summu lietotājs piemaksā skaidrā naudā vai apmaksā ar maksājuma karti.
5.4. Par pirkuma maksas samaksu ar dāvanu karti tirgotājs izsniedz lietotājam elektroniskās norēķinu ierīces darījumu apliecinošu izdruku - kvīti, uz kuras ir norādīti tirgotāja rekvizīti, dāvanu kartes numura pēdējie četri cipari, veiktā pirkuma apraksts un ar dāvanu karti apmaksātā pirkuma summa, un kases aparāta čeku.
5.5. Pēc pirkuma autorizācijas saņemšanas pirkuma darījums var tikt atsaukts tikai tad, ja tam piekrīt tirgotājs saskaņā ar savu darījumu slēgšanas politiku, vai ja dati, kas norādīti lietotājam izsniegtajā elektroniskās norēķinu ierīces kvītī, neatbilst lietotāja veiktajam darījumam vai nesakrīt ar datiem, kas norādīti lietotājam izsniegtajā kases aparāta čekā.
5.6. Pirkumi, kuros pirkuma maksas samaksa pilnībā vai daļēji ir veikta ar dāvanu karti, var tikt atcelti normatīvos aktos paredzētā kārtībā.
5.7. Dāvanu kartes nevar tikt izmantotas skaidras naudas saņemšanai no tirgotāja. Dāvanu kartes atlikumu neatkarīgi no summas tirgotājs skaidrā naudā neizmaksā.
5.8. Lietotājs var pārbaudīt dāvanu kartes atlikumu bez maksas pie izplatītāja jebkurā tirdzniecības vietā, iesniedzot izplatītāja darbiniekam dāvanu karti, vai arī internet vietnē http://baborbeautyspa.lv/davanu-karte/

6.Dāvanu kartes derīguma dermiņš

6.1. Dāvanu karte ir derīga un izmantojama pirkumiem ar brīdi, kad tā tiek izsniegta pircējam.
6.2. Dāvanu kartes derīguma termiņš beidzas nākamajā dienā pēc datuma, kas kā derīguma termiņa beigas ir 6 mēneši no dāvanu kartes pirkšanas dienas.
6.3. Ja dāvanu kartei beidzies derīguma termiņš, to var pagarināt 30 dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām. Derīgima termiņa pagarināšanas maksa ir 15 EUR.
6.4. Dāvanu kartes termiņa pagarināšanas maksa tiek ieturēta no konkrētās kartes.

7.Nederīgas dāvanu kartes

7.1. Par nederīgām ir uzskatāmas dāvanu kartes, kas atbilst vismaz vienai no sekojošām pazīmēm - (a) tām ir beidzies derīguma termiņš, (b) to atlikums ir vienāds ar EUR 0,- (nulle euro), (c) tās ir bojātas vai (d) tās ir viltotas vai tām ir viltojuma pazīmes.
7.2. Dāvanu kartes, kas saskaņā ar 9.1.punktu ir uzskatāmas par nederīgām, samaksai par pirkumiem netiek pieņemtas.
7.3. Dāvanu karte, kuras nominālvērtība ir izlietota pilnībā, ir uzskatāma par nederīgu neatkarīgi no atlikušā derīguma termiņa.
7.4. Viltotas dāvanu kartes tiek anulētas un to lietotājs zaudē jebkādas lietotāja tiesības ar viltojuma konstatācijas brīdi.

8.Dāvanu karšu apmaiņa

8.1. Bojātu dāvanu karšu apmaiņa.
8.1.1. Dāvanu kartes, kam ir mehāniski bojājumi un kas tāpēc nevar tikt izmantotas pirkumu apmaksai var tikt apmainītas pret jaunu dāvanu karti, ja bojātajai dāvanu kartei ir iespējams saskatīt vismaz vai nu pilnu kartes numuru vai lietot kartes magnētisko celiņu. Dāvanu kartes numurs nav uzskatāms par saskatāmu, ja nav saskatāms vai nepārprotami konstatējams vismaz viens no dāvanu kartes numura cipariem.
8.1.2. Ja bojātai dāvanu kartei nav saskatāms ne pilns kartes numurs, ne arī ir iespējams lietot kartes magnētisko celiņu, dāvanu karte pret jaunu dāvanu karti netiek apmainīta.
8.1.3. Noteikumu 8.1.1.punktā minētās bojātās dāvanu kartes var tikt apmainītas pret jaunām dāvanu kartēm pie jebkura izplatītāja. Lai apmainītu bojātu dāvanu karti, lietotājs iesniedz izplatītājam bojāto dāvanu karti kopā ar rakstisku iesniegumu. Izplatītājs pārbauda bojātās dāvanu kartes atlikumu, pieņem iesniegumu par bojātas dāvanu kartes nomaiņu. Lietotājs var Emitenta birojā saņemt jaunu dāvanu karti ar tādu pašu atlikumu, kā bojātajai dāvanu kartei 2 (divu) darba dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas brīža.
8.1.4. Par bojātas dāvanu kartes apmaiņu izplatītājs sastāda defektu aktu. Defektu aktā norāda lietotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontakttālruni, un apmaināmās dāvanu kartes bojājumu raksturu. Defektu aktu paraksta izplatītāja darbinieks, kas pieņem iesniegumu par dāvanu kartes apmaiņu, un lietotājs, kas vēlas veikt bojātās dāvanu kartes apmaiņu.
8.1.5. Izplatītājs neveic bojātas dāvanu kartes apmaiņu, ja tam netiek iesniegta bojātā dāvanu karte.
8.2. Nozaudētas dāvanu kartes.
8.2.1. Pircēji un lietotāji atbild par dāvanu karšu glabāšanu un saglabāšanu. Nozaudētas un nederīgas dāvanu kartes netiek atjaunotas un nevar tikt apturētas vai anulētas. Šis punkts attiecas arī uz nozagtām vai citādi pircējam vai lietotājam prettiesiski atņemtām dāvanu kartēm.

9.Dāvanu karšu aizturēšana

9.1. Tirgotājam nav tiesību aizturēt dāvanu karti, izņemot, ja dāvanu karte saskaņā ar šiem noteikumiem ir atzīstama par viltotu vai ja tirgotājam ir pamatotas aizdomas par to, ka dāvanu karte ir viltota, vai ja lietotājs veic aizdomīgu vai neparastu finanšu darījumu.
9.2. Ja dāvanu kartes ir aizturētas sakarā ar aizdomām par to viltojumu, emitents pārbauda tam iesniegto aizturēto dāvanu karšu īstumu. Ja dāvanu kartes tiek atzītas par īstām, tās tiek atdotas lietotājam. Ja apstiprinās dāvanu karšu viltojums, aizturētās dāvanu kartes tiek atzītas par nederīgām turpmākai izmantošanai un tiek iesniegtas tiesību aizsardzības iestādēm.
9.3. Ja lietotājs iesniedz emitentam vai izplatītājam pieteikumu par prettiesisku vai nepamatotu dāvanu karšu aizturējumu no tirgotāja puses, lietotājam ir jāpierāda dāvanu karšu aizturēšanas fakts un tas, ka aizturēšanu ir veicis tirgotājs vai tā darbinieks. Ja lietotājs to pierāda, lietotājam tiek atdota aizturētā dāvanu karte vai, ja to nav iespējams atgūt, tiek izsniegta jauna dāvanu karte ar tādu pašu atlikumu, kāds bija aizturētajai dāvanu kartei.

10.Pretenzijas par veiktajiem darījumiem

10.1. Ja lietotājs ir pieprasījis un saņēmis pārskatu par darījumiem, kas veikti ar dāvanu karti, lietotājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pārskata saņemšanas, informēt emitentu par jebkādām kļūdām vai neprecizitātēm, ko tas ir konstatējis, un jebkādiem darījumiem, kurus tas nav veicis, bet kas ir norādīti tam izsniegtajā pārskatā.
10.2. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc Noteikumu 10.1. minētā termiņa, netiek izskatītas un to izskatīšanas noraidījums nav apstrīdams un pārsūdzams.
10.3. Lietotājam ir pienākums pārbaudīt ziņu, kas norādītas lietotājam izsniegtajā elektronisko norēķinu ierīces darījumu apliecinošajā izdrukā (kvītī) par lietotāja veikto darījumu, atbilstību lietotāja faktiski veiktajam darījumam un kases aparāta čekā norādītajai informācijai līdz brīdim, kad lietotājs paraksta minēto kvīti. Pēc tam šo ziņu pareizība un atbilstība lietotāja veiktajam darījumam no lietotāja puses vairs nav apstrīdama.
10.4. Pretenziju iesniegšanas kārtība.
10.4.1. Šo noteikumu 10.1. un 10.2.punktos minētās pretenzijas (turpmāk sauktas „Pretenzijas”) ir iesniedzamas rakstiski, norādot Pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un adresi, dāvanu kartes numuru, ar dāvanu karti veiktie darījumi, kurus Pretenzijas iesniedzējs apstrīd, fakti un apstākļi, kas pamato Pretenziju, un Pretenzijas iesniedzēja prasījums. Pretenzijai ir pievienojami dokumenti (ja tādi Pretenzijas iesniedzējam ir pieejami), kas apstiprina pretenzijā apgalvotos faktus un apstākļus.
10.4.2. Pretenzija ir iesniedzama tieši emitentam uz dāvanu kartes norādītajā adresē.
10.4.3. Pretenzijai ir pievienojama dāvanu karte, saistībā ar kuru pretenzija tiek iesniegta. Ja Pretenzijas iesniedzējs dāvanu karti nevar iesniegt, Pretenzija netiek pieņemta.
10.4.4. Pieņemot Pretenziju, emitenta pārstāvis pārbauda dāvanu kartes atlikumu un īstumu un izsniedz lietotājam apliecinājumu par Pretenzijas saņemšanu, kurā norāda lietotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, saņemtās dāvanu kartes numuru un atlikumu. Lietotājs apstiprina apliecinājumā norādīto ziņu pareizību ar savu parakstu uz emitenta eksemplāra.
10.5. Lietotāja Pretenzijas emitents izskata 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pretenzijas saņemšanas un sniedz lietotājam rakstisku atbildi. Ja saņemtā atbilde lietotāju neapmierina, lietotājs ir tiesīgs pēc izvēles nodot strīdu izskatīšanai tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktiem.

11.Emitenta un izplatītāju atbildība

11.1. Ne emitents, ne izplatītāji nav atbildīgi par preču un pakalpojumu, kuru pirkuma maksa ir samaksāta ar dāvanu karti, trūkumiem, drošumu un atbilstību, un visas prasības un pretenzijas saistībā ar iepriekš minēto ir ceļamas tieši pret attiecīgo tirgotāju vai citām personām, kas atbild par preču un pakalpojumu drošumu, trūkumiem vai atbilstību saskaņā ar likumu.
11.2. Ne emitents, ne izplatītāji nav nekādā veidā atbildīgi par tirgotāju darbībām vai bezdarbību, un nesniedz lietotājam nekādas garantijas un apliecinājumus attiecībā uz tirgotāju un tā tirgotajām precēm vai pakalpojumiem. lietotājs pats uzņemas visu darījumu risku ar tirgotāju.
11.3. Emitents atbild lietotājam šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā par dāvanu kartē iemaksātās elektroniskās naudas pazušanu un par kļūdaini izpildītiem darījumiem ar dāvanu karti, ja elektroniskās naudas pazušana vai kļūdaini izpildītais darījums ir radies dāvanu kartes, dāvanu karšu sistēmas vai elektronisko norēķinu ierīces trūkumu vai nepareizas darbības rezultātā, izņemot ja attiecīgo trūkumu vai nepareizo darbību ir izraisījis pats lietotājs vai tas ir radies trešā personas apzinātas rīcības rezultātā.
11.4. Emitents un izplatītāji nav atbildīgi par pircēju un lietotāju netiešajiem zaudējumiem un negūto peļņu, kā arī zaudējumiem, kas pircējam vai lietotājam tiem rodas sakarā ar dāvanu kartes nozaudēšanu, nozagšanu vai citādu prettiesisku atņemšanu, sabojāšanu vai atzīšanu par nederīgu.
11.5. Emitenta un izplatītāju atbildība pret pircēju un lietotāju saskaņā ar šiem Noteikumiem nepārsniedz to dāvanu kartes atlikuma summu, ko emitenta, izplatītāja vai dāvanu karšu sistēmas uzturētāja vainas dēļ ir zaudējis konkrētais pircējs vai lietotājs. Aprēķinot zaudējumus, tajos neieskaita to pirkuma darījumu vērtību, kuru veikšanas fakts vai summa nav apstrīdēti saskaņā ar šiem Noteikumiem.

12.Personas datu aizsardzība

12.1. Emitents un izplatītāji ir tiesīgi veikt pircēju un lietotāju personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams šo noteikumu izpildei, elektronisko dāvanu karšu sistēmas uzturēšanai un darbībai un emitentam un izplatītājiem saistošu likuma un uzraudzības un kontroles iestāžu noteikumu un prasību izpildei.
12.2. Emitents un izplatītāji ir tiesīgi nodot dāvanu karšu sistēmas uzturēšanas un operēšanas funkcijas un šiem mērķiem nepieciešamo pircēju un lietotāju datu apstrādi dāvanu karšu sistēmas uzturētājam.

13.Strīdu izšķiršanas kārtība

13.1. Visi strīdi, kas attiecas uz šo noteikumu un dāvanu kartes līguma izpildi, ja tie nav atrisināti pircēja vai lietotāja savstarpējās sarunās ar emitentu, ir izskatāmi pēc prasītāja izvēles Latvijas Republikas tiesā pēc emitenta atrašanās vietas.

BABOR Beauty Spa Whatsapp
BOOKING